ЕКОЛОГИЯ

Екологична политика

Екологичната политика, заедно с икономическата и социалната политика, е насочена към постигане целите на устойчивото развитие.

По своята същност тя е система от институционални, законови, икономически и пазарни инструменти, както и доброволни механизми за целенасочено формиране на екологично поведение, съответстващо на изискванията за устойчиво развитие.

Животът в здравословна околна среда е право на всеки гражданин, също толкова важен за качеството на човешкия живот, колкото и приемливото равнище на материални и социални ресурси. Устойчивото развитие и съобразяването с околната среда не са несъвместими с икономическите цели и заетостта.

Във тази връзка Фирмената ни  Политиката по отношение опазването на околната среда   цели такива действия и такова управление на дейностите което:

  • не застрашава човешкото здраве

  • не причинява замърсяване или  въздействие върху въздуха, водите,почвите,животинския и растителния свят

  • намалява количеството на отпадъците  при образуването им и  тяхното вредно въздействие

  • създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране, както и безопасно крайно обезвреждане

Отработени масла

Моторните и индустриалните масла са необходими за правилното функциониране на всички транспортни средства ,машини и съоръжения.

След като изпълнят предназначението си те се превръщат в отпадък,който ние наричаме отработено масло.То се класифицира като опасен отпадък,защото е изключително вредно ако попадне във въздуха,водата или почвата.

Отработените масла са неразградими при естествени условия и замърсяват трайно и необратимо природата. Изследвания сочат, че един литър отработено масло може да замърси 1000 литра вода, а при неконтролираното изгаряне на 5 литра масло може да се замърси въздух, необходим на човек за три години.

Нерегламентирното използване на отработените масла е абсолютно забранено,понеже при изгарянето им/каквато е масовата практика/  във въздуха се отделят тежки метали,които след това се отлагат в почвите и водата.Така благодарение на непрекъснатия кръговрат в природата ,този замърсен въздух и токсична вода попадат не някъде другаде,а в нашия организъм.Резултата е една болна нация.

Ето защо правилното поведение е отработените масла да бъдат предавани за съхранение и оползотворяване на организациии,притежаващи съответните Разрешителни,издадени от съответните компетентни органи за тази дейност.

Разрешителни

Ние притежаваме две Решения от РИОСВ ,със следните разрешителни режими:

  • Да извършваме дейности по третиране на отпадъци с код R13-събиране и съхраняване на отпадъци от физически и юридически лица до тяхното екологосъобразно рециклиране/оползотворяване

  • Да извършваме дейности по транспортиране на отпадъци- от площадката на притежателя на отпадъци до нашата площадка.

far fa-file-pdf
far fa-file-pdf
Image

Имате нужда от консултация ?

Работно време

Пон-Съб.

8:30 - 17:00

Обадете ни се

+359 89446636

Къде сме

Пазарджик

ул. „Христо Смирненски” № 54

/пътя за кв.Ивайло/